Հոդացավերից ազատվելն այլևս դժվար չէ․․․Պարզ բաղդրատոմս

Հոդացավերից ազատվելն այլևս դժվար չէ․․․Պարզ բաղդրատոմս ՍՈՒՊԵՐ ԷՖՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՄԲ։Ես երկար տար իներ տառ ապում
էի սրտի ցա վերով, որոնց պատճառով ստի պված էի քնել կամ պառկել միայն աջ կողքիս վրա։ Ավելի քան տասը տարի ամեն ինչ լավ
էր, իսկ հե տո աջ ազդրի հոդի բորբոքումն սկսեց անհ նգստացնել ինձ։ Բարի մարդիկ խոր հուրդ էին տալիս ցավող հոդի տակ «пр
ос»» դնել և քնել, ինչպես նաև պառկել դրա վրա։

Երեխաներն ինձ համար 3 կգ կորեկ գնեցին, ես կարեցի համապատասխան երկարության պարկ, հացահատիկ լցրեցի մեջը, կապե-
ցի, տաքացրի տաքացուցիչով ու պառկեցի պարկի վրա։ Առաջին գիշերվանից հետո հո դիս ցա վը դադարեց։ Հիմա ես քնում եմ նրա
վրա։ Ցա վն այլևս ինձ չի անհան գստա ցնում։ Յու.Ֆ.Պիտակ, Վիննի ցայի շրջան, թերթ «Բաբուշկա», 2012 թ․ Ինչ է այս հիվանդութ
յունը և ինչու է այն առաջանում:

Արթրոզը կամ ժամանակակից տերմիններով օստե ոարթրիտը հո դերի հիվ անդություն է, որը կապված է աճ առի վաղ մաշվածութ-
յան հետ:Որպես կանոն, այս հի վանդությունը ազդում է ոտքերի հո դերի՝ ծնկների և կոնքերի վրա, սակայն խնդիրներ կարող են ա-
ռաջանալ նաև մեր մարմնի այլ հո դերի, օրինակ՝ մատների հետ։ Ինչու է առաջանում արթ րիտը:

Ավելորդ քաշը, հո դերի սթր եսի ավելացումը (մարզիկների և ֆիզիկական աշխատողների մոտ), ժառանգական նախատրամադրվա-
ծությունը, նյութափ ոխանակության խանգարումները — այս ամենը նպաս տում է արթ րոզի վաղ զարգացմանը: Այս և այլ գործոն-
ների ազդեցության տակ աճ առը սկսում է չորանալ, ինչպես հողն անա պատում, բոր բոքվում և բարակում է։ Որոնք են օստեոարթ-
րիտի (արթ րոզի) դրսևորումները,

Հիվանդության առաջին դրսևորումը ց ավն է։ Միևնույն ժամանակ, ցա վը գրեթե միշտ անհանգստացնում է վարժությունների ժա-
մանակ, հատկապես հո դի շարժման սկզբում, սրանք այսպես կոչված «ստարտային» ցա վերն են, օրինակ՝ աթոռից կամ մահճակա-
լից վեր կենալու ժամանակ։

Երբեմն հի վանդության վաղ փուլերում հի վանդները նշում են, որ հենց աստի ճաններով իջնելիս են սկսում «զգալ իրենց ծնկները»:
Օստե ոարթրիտի դեպքում գիշերային կամ վաղ առավոտյան հոդաց ավերը գրեթե միշտ բացակայում են, ինչպես նաև երկարատև
(ավելի քան 30 րոպե) կարծրությունը:Որոշ դեպքերում, ինտենսիվ բորբ ոքման դե պքում, ծնկների հո դերը կարող են այտո ւցվել:

(Visited 127 times, 1 visits today)

Admin

Наверх